Pomagamy
Masz pytania: proszę pisać na nasz adres poczty elektronicznej- KONTAKT
gal-kuchenne-7
elcometer napis02
MIERNIKI     ELCOMETER
elcometer
Wszystkie produkty wysyłamy w całym kraju szybką spedycją, więcej informacji można znaleźć w naszym sklepie.
KONTAKT
[Sklep][Powrót][Spełniane normy][Grubość powłok][Przyczepność][Czystość i profil podłoża][Pomiar koloru i połysku][Twardość, zarysowanie][Klimat (temp. i wilgotność)][Komory i piece][Pomiar lepkości][Mierniki ultradźwiękowe][Grubość ścianki][Szczelność powłoki][Aplikatory, karty Leneta][Definicje][Kontakt][Pytania/Zamówienia][Serwis mierników][Karty kolorów RAL][Zastrzeżenia prawne]
Dystrybutor w Polsce
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację
warunków.
Polityka prywatności i cookies (ciasteczka)
mierzyćod 2006
 
Szybka wysyłka w całym kraju
Pliki Cookie
Nasze strony wykorzystuj
ą pliki cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które firma P.H.U. "AKO" wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie P.H.U. "AKO" będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo. Bez wyraźnej zgody użytkownika firma P.H.U. "AKO" nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe)! Aktywacja plików Cookie

Internet Explorer firmy Microsoft: "Narz
ędzia" "Opcje internetowe" "Prywatność" "Ustawienia/Zaawansowane ..." "Pliki cookie/Zaakceptuj"
Opera: "Narz
ędzia" "Preferencje…" "Zaawansowane" "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka"
Mozilla Firefox: "Narz
ędzia" "Opcje…" "Prywatność" "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka"
Google Chrome: "Ustawienia Google Chrome" (Symbol z kluczykiem)
"Opcje" "Dla zaawansowanych" "Prywatność" "Ustawienia treści"    "Pliki cookie" "Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)"
Apple Safari: "Preferencje"
"Ochrona" "Akceptuj pliki cookie: zawsze"

Informacja o Danych Osobowych posiadanych przez AKO

25.05.2018 r. wchodzi w
życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Administratorem Pa
ństwa danych osobowych jest P.H.U. "AKO" Ardalion Michalak ul. Śląska 58  Gdynia 81-310.
NIP 589-116-09-88. Dbamy o to, aby dane by
ły odpowiednio zabezpieczane poprzez zastosowanie nowoczesnych metod ochrony danych w każdej postaci. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
Przetwarzamy nast
ępujące kategorie Państwa danych osobowych:

·         dane identyfikacyjne niezb
ędne do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego

·         dane kontaktowe do osób z którymi prowadzimy uzgodnienia dotycz
ące współpracy handlowej oraz serwisowej

·         dane korespondencyjne w postaci adresów geograficznych i elektronicznych do przekazywania informacji dotycz
ących naszej współpracy oraz   
          przedmiotów obrotu handlowego

·         dokumenty handlowe i zamówienia dotycz
ące naszej współpracy

·         umowy dotycz
ące naszej współpracy

·         korespondencj
ę elektroniczną oraz papierową dotyczącą naszej współpracy

Jak przetwarzamy Pa
ństwa dane osobowe:
Pa
ństwa dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w naszym odpowiednio zabezpieczonym systemie IT co gwarantuje pełną ochronę przed niekontrolowanych dostępem nieupoważnionych osób lub innych systemów. Dokumenty papierowe zawierające Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób gwarantujący kontrolę w dostępie do dokumentów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnej postaci jest realizowane tylko przez upoważnionych do tego pracowników AKO

Cel i okres przechowywania Pa
ństwa danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane b
ędą w celach prawidłowego świadczenia usług określonych w umowach które z Państwem zawarliśmy oraz w celu prowadzenia z Państwem zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa obrotu handlowego.
Dane osobowe b
ędą przechowywane w okresie prowadzonej współpracy na podstawie podpisanych z Państwem umów i w okresach wymaganych przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe.

Pouczenie o prawach:
Maj
ą Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego. Wszelkie prośby w tym zakresie prosimy kierować na adres biuro@mierniki.info.pl , telefon +48 58 698 75 85 lub korespondencyjnie na adres PHU "AKO" ul. Śląska 58 kod  81-310 Gdynia

Gwarancja / r
ękojmia .

1. Elcometer udziela 12 miesi
ęcznej gwarancji od daty sprzedaży na sprzedawane urządzenia.
2. W przypadku mierników Elcometer 456C jest mo
żliwe przedłużenie gwarancji do 24 miesięcy po rejestracji użytkownika na stronie www.elcometer.com
3. Gwarancja dotyczy wy
łącznie usterek urządzeń/części zamiennych spowodowanych wadą materiałową, wadliwą konstrukcją lub złym montażem oraz uszkodzeń powstałych podczas prawidłowej eksploatacji sprzętu.
4. Czas trwania gwarancji b
ędzie ulegał przedłużeniu o czas naprawy urządzenia w przypadku nie zachowania terminu naprawy.
5. Gwarancji nie podlegaj
ą uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej – niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacyjnej.
6. W przypadku sprzeda
ży między przedsiębiorcami, na podstawie art . 558 par. 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
7. Za nieuzasadnione reklamacje kosztami naprawy zostanie obci
ążony użytkownik.
8. W przypadku odp
łatnej naprawy gwarancja na jej prawidłowe wykonanie wynosi 3 miesiące.
8. Dokonywanie napraw we w
łasnym zakresie, w nieautoryzowanych zakładach bez zgody i wiedzy gwaranta w okresie trwania gwarancji, powoduje jej utratę.
9. Warunki gwarancji mog
ą być zmienione tylko i wyłącznie w formie pisemnej.
10. Odpowiedzialno
ść gwarancyjna nie obejmuje skutków usterki tj. kosztów przestoju w pracy, strat w zyskach, szkód wyrządzonych osobom trzecim, zniszczenia cudzej własności, skutków nie wywiązania się z umów, itp.
11. Sprzedawca (P.H.U."AKO") nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej.
12. O wszystkich usterkach i wadach powsta
łych podczas użytkowania należy niezwłocznie powiadomić dostawcę.
DEFINICJE:
U
żyte skróty oznaczają:
P.H.U. AKO - Przedsi
ębiorstwo Handlowo- Usługowe “AKO”
serwis - zbiór stron internetowych w domenie (domenach) i subdomenach, której (których) w
łaścicielem jest PHU “AKO”
karta katalogowa- informacje techniczne o wyrobie dla u
żytku klientów.
U
żywanie niniejszego serwisu, pobieranie z niego jakichkolwiek danych, ich gromadzenie i przetwarzanie, oznacza akceptację i zrozumienie poniższych warunków. W razie niezrozumienia i braku akceptacji poniższych warunków proszę nie pobierać, nie gromadzić i nie przetwarzaćżadnych informacji pochodzących z tego serwisu.
Wszystkie zastrze
żone znaki towarowe znajdujące się w niniejszym serwisie są własnością swoich prawnych właścicieli.
Zastrze
żone znaki towarowe użyte są tylko informacyjnie w celu identyfikacji towarów i dla potrzeb nabywców, zgodnie z art. 155 ustawy z 30 czerwca 2000 r.” Prawo własności przemysłowej” Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późniejszymi zmianami.
Obrazy kolorystyk zamieszczone s
ą tylko w celu informacyjnym identyfikacji kolorów dla potrzeb nabywców.
Karty katalogowe zamieszczone s
ą na podstawie art. 156 ust.1 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r.” Prawo własności przemysłowej” Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późniejszymi zmianami w celu informacyjnym dla nabywców.
Strona ta daje mo
żliwość przejścia bezpośrednio z niej na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi P.H.U. AKO nie ma żadnej kontroli, nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności oraz nie zajmuje wobec nich żadnego stanowiska.
P.H.U. AKO wyst
ępuje wyłącznie jako sprzedawca towarów wymienionych w tym serwisie.
P.H.U. AKO nie jest producentem
żadnych towarów wymienionych w tym serwisie.
Dost
ęp do niektórych lub wszystkich stron ninejszego serwsiu może być chroniony hasłem, ograniczony lub logowany dla pewnej grupy użytkowników. Niektóre pliki pdf zawarte w niniejszym serwisie mogą być zabezpieczone przed modyfikacją.
Prawa autorskie zastrze
żone.

Prezentowana Polityka prywatności ukazuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów P.H.U. "AKO"
P.H.U. "AKO"  ., z siedzibą w Gdyni 81-310, ul. Śląska 58, NIP 589-116-09-88, REGON 220182025, wpisaną do rejestru przedsiębiorców.
P.H.U. "AKO"   dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych Klientów, podczas korzystania z domeny mierniki.info.pl  elcometer.sklep.pl  i dokonywania zakupów w ramach sklepu.
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookie podczas samego korzystania z domeny.
P.H.U. "AKO"  zbiera za pośrednictwem domeny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na domenie, następujące dane osobowe:
1. nazwisko i imię
2. adres
3. adres poczty elektronicznej
4. numer telefonu
5. NIP - jeżeli Klientem jest firma
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu dokonania rejestracji i zakupu w ramach naszej domeny. Powyższe dane są wykorzystywane w celu prawidłowej obsługi zamówienia. Sprzedawca wykorzystuje te dane w celu udzielania informacji o stanie realizacji zamówienia, obsługi reklamacji oraz innych celów ściśle powiązanych ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do takich podmiotów jak: firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, naprawy gwarancyjne itp. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
P.H.U. "AKO"  ., może zawrzeć umowy pisemne, na podstawie , których powierzy przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi. Uprawnienie do zawierania takich umów powstaje na mocy z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Zawarcie w/w umów nie wyłącza odpowiedzialności Administratora Danych, za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Administrator zapewnia, że powierzone mu dane są należycie chronione i powierzenie ich podmiotom zewnętrznym, nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za prawidłowe ich przetwarzanie przez te podmioty oraz zapewnienie braku dostępu do tych danych przez podmioty nieuprawnione.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.
W ramach domeny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od domeny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
Jak chronimy Twoje dane?
W celu zabezpieczenia danych pozostawianych przez naszych klientów używamy bezpiecznego systemu sprzedaży internetowej szyfrowanego za pomocą protokołu. Dzięki temu wszystkie przesyłane dane, jak nazwisko czy adres, nie mogą zostać przeczytane przez niepowołane osoby.
 
Powrót na stronę główną serwisu

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.