Pomagamy
Masz pytania: proszę pisać na nasz adres poczty elektronicznej- KONTAKT
gal-kuchenne-7
elcometer napis02
MIERNIKI     ELCOMETER
elcometer
Wszystkie produkty wysyłamy w całym kraju szybką spedycją, więcej informacji można znaleźć w naszym sklepie.
KONTAKT
[Sklep][Powrót][Spełniane normy][Grubość powłok][Przyczepność][Czystość i profil podłoża][Pomiar koloru i połysku][Twardość, zarysowanie][Klimat (temp. i wilgotność)][Komory i piece][Pomiar lepkości][Mierniki ultradźwiękowe][Grubość ścianki][Szczelność powłoki][Aplikatory, karty Leneta][Definicje][Kontakt][Pytania/Zamówienia][Serwis mierników][Karty kolorów RAL][Zastrzeżenia prawne]
Dystrybutor w Polsce
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację
warunków.
Polityka prywatności i cookies (ciasteczka)
mierzyćod 2006
 
Szybka wysyłka w całym kraju
MIERNIKI ultradźwiękowe- nieniszczacy pomiar grubości podłoża, powłok i zniszczeń korozyjnych.
sondyultrasonic
Sondy ultadźwiękowe
Więcej informacji o innych rodzajach mierników utradźwiękowych można znaleźć w katalogu tutaj

(Velocity Gauges)       

Więcej informacji o innych rodzajach mierników utradźwiękowych
mo
żna znaleźć tutaj: - katalog pdf
Grubościomierz ultradźwiękowy (ang. ultrasonic thickness gauge) to zegarowy lub elektroniczny przyrząd pomiarowy służący do nieniszczącego badania grubości materiałów za pomocą fal ultradźwiękowych.

Grubo
ściomierz ultradźwiękowy dokonuje pomiaru prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w danym materiale, a następnie przelicza tę wartość na grubość materiału w milimetrach według określonego wzoru matematycznego. Aby pomiar był rzetelny i dokładny w badanym materiale nie mogą występować niejednorodności, w rodzaju pęcherzyków powietrza, oczek węgla itp. Obecnie w grubościomierzach ultradźwiękowych (produkowanych wyłącznie w wersji elektronicznej) wykorzystywane są (w zależności od modelu) różne tryby pomiarowe.:

Tryb Puls-Echo lub Interface-Echo PE (tryb echa pojedynczego) – tryb standardowy; przy jego zastosowaniu mo
żna mierzyć grubość wszystkich jednorodnych materiałów, które nie są pokryte powłoką ochronną lub warstwą korozyjną
Mierzona jest całkowita grubość od powierzchni przetwornika do granicy gęstości materiału (typowo tylna ściana). Odpowiednie do pomiaru materiałów pomiędzy 0,63 mm (mierniki precyzyjne od 0,15mm ) a 500 mm

Tryb Echo-Echo (tryb echa wielokrotnego)  EE– tryb umo
żliwiający pomiar grubości materiału pokrytego powłoką ochronną lub warstwą korozyjną z pominięciem grubości pokrycia; wykorzystywane jest wielokrotne echo fali ultradźwiękowej (fala odbita zarówno od dolnej granicy pokrycia, jak i od dolnej granicy materiału podkładowego)
Powłoka o grubości do 2,0 mm (0,08 ") jest ignorowana. Wykrywana jest grubość podłoża od jego górnej
powierzchni do granicy g
ęstości (zazwyczaj do tylnej ścianki). Odpowiednie do pomiaru materiałów między 2,54 mm (mierniki precyzyjne od 0,15 mm) a 20 mm grubości (od 0,00 do 0,787 cala)


Tryb IE - Interface-Echo - bardziej dok
ładny tryb od trybu PE- pozwala na zmierzenie całkowitej grubości materiału od jego górnej krawędzi do dolnej granicy gęstości materiału. Ignorowana jest grubośćżelu sprzęgającego.

Tryb Trough-Paint (tryb "przez farb
ę") – tryb umożliwiający pomiar grubości materiału pokrytego powłoka ochronną lub warstwą korozyjną z pominięciem grubości pokrycia; wykorzystywane jest matematyczne odliczenie grubości pokrycia.

żne tryby specjalne wykorzystujące echo wielokrotne.   Więcej informacji można znaleźćponiżej

Wszystkie mierniki ultrad
źwiękowe Elcometer dostarczane są z certyfikatem kalibracji dla standardowej sondy

Mierniki ultradzwiękowe używane są do dokładnego pomiaru grubości podłoża, gdy istnieje dostęp tylko z jednej strony- tam przykładamy sondę. Na podstawie czasu przepływu fali dzwiękowej przez obiekt badany, jej odbicia od granic ośrodków i powrotu do sondy, jesteśmy w stanie zmierzyć nie tylko grubość materiału, ale także wykryć jego zniszczenia czy nieciągłości wywołane np. wżerami korozyjnymi. Dla przykładu rurociąg może być znacznie skorodowany od wewnętrz nie wykazując korozji na zewnętrz. Podobnie ścianki zbiorników mogą być niebezpiecznie pocienione przez procesy korozyjne zachodzące wewnętrz zbiornika, bez widocznych oznak korozji na elementach zewnętrznych. Oferujemy szeroki zakres mierników od podłoży stalowych do mierników ignorujacych grubość powłoki na podłożu. W wyborze odpowiedniej sondy może pomóc zestawienie.

Ciekawostka: Pierwszy na świecie grubościomierz ultradźwiękowy (pierwotnie ze wskaźnikiem zegarowym) został opracowany, skonstruowany i wyprodukowany w Polsce 1967 roku przez zespół technologów z Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach, pod kierownictwem mgr inż. Wernera Sobka. Niedługo potem – na podstawie informacji technicznych uzyskanych z Polski – grubościomierz ultradźwiękowy został wyprodukowany przez niemiecką firmę Krautkramer, która upowszechniła ten polski wynalazek na światowych rynkach.

Jakie dodatkowe funkcje maj
ą mierniki ultradzwiękowe?

TRYB SKANOWANIA (SCAN MODE): pomiar do 16 odczytów na sekundę, miernik odczytuje minimalną grubość podłoża.

TRYB ALARM: W razie wykrycia przekroczenia minimalnej grubo
ści podłoża włącza się alarm.

TRYB RÓ
ŻNICOWY (DIFFERENTIAL MODE): Po ustawieniu nominalnej grubości miernik podaje dodatnie lub ujemne odchylenie od tej wartości

TRYB ECHO (INTERFACE-to-ECHO MODE): Metoda pomiaru grubo
ści podłoża w zakresach od 1,65 mm do 25,4 mm

TRYB ECHO do ECHA (ECHO-to ECHO MODE) Metoda pomiaru cie
ńkich podłoży około 0,15mm. W tym trybie
ignorowana jest grubo
ść powłoki na podłożu i możliwy jest pomiar grubości podłoża pomijając grubość powłoki.

TRYB PLAS : Specjalny tryb pracy do pomiaru cie
ńkich elementów z tworzyw sztucznych

Wybrane informacje techniczne: porównanie serii MTG i PTG *.pdf

Mierniki ultrad
źwiękowe grubości materiału zakres od 0,63 mm

Elcometer MTG2Elcometer MTG4Elcometer MTG6Elcometer MTG8

Mierniki precyzyjne grubo
ści materiału zakres od 0,15 mm:

Elcometer PTG6 i PTG8.

Wyb
ór sondy Elcometer MTG /PTG  oraz sondy profesjonalne NDT mierników ultradźwiękowych VG CG PG FD SG BT
Sonda microdot- kabel może być odłączony od głowicy sondy i łatwo wymieniony w razie jego uszkodzenia.
Sonda Potted- bezpośrednie połączenie sondy na stałe
Pulse - Echo Mode (PE)  MODE PE Tryb standardowy wyświetla grubość całkowitą od sondy do granicy gęstości materiału.

Interface- Echo (IE) - Mode IE
bardziej dokładny tryb od trybu PE- pozwala na zmierzenie całkowitej grubości materiału od jego górnej krawędzi do dolnej granicy
gęstości materiału. W tym trybie ignorowana jest grubość żelu sprzęgającego i otrzymujemy dokładny wymiar grubości badanego materiału między granicami
gęstości.
                 
Pulse - Echo Temp Comp Mode (PETP):  Tryb PE z kompensacją wpływu temperatury

Echo - Echo Mode (EE): Tryb przez farbę - ignoruje grubość powłoki z farby, wyświetla grubość od górnej granicy fazy materiału badanego do granicy gęstości materiału

Echo - Echo Verify Mode (EEV): Tryb w którym są porównywane 3 wartości odbicia . Eliminuje on błędy od powłoki oraz umożłiwia badanie w materiałach
wielowarstwowych.

Coating Only Mode (CT): - Wyświetla grubość powłoki na podłożu

Pulse - Echo Coating Mode (PECT): Podaje grubość materiału (tryb PE) oraz grubość powłoki (tryb CT) w tym samym czasie

AWS Tryb pracy wg American Weld Standard  AWS D1.1

TRIG Tryb umożliwający lokalizację wad w materiale – używany z sondami formułującymi wiązkę. (FLAW MODE)

TCG Wzmocnienie korygowane w czasie- poprawia stabilność poziomu czułości w różnych odległościach od wady. (FLAW MODE )

DAC Korekcja odległości do tworzenia krzywych DAC które są wykorzystywane do informowania operatora o wielkości danej skazy na każdej głębokości.(FLAW
MODE )

Zero Crossing Detektor wykrywa impuls, ale pomiar jest dokonywany na następnym skrzyżowaniu osi x. Jest to najbardziej popularny rodzaj pomiaru ultradźwiękowego
wykrywania wad. (FLAW MODE)

Flaw Detektor wykrywa impuls przez skok na wykresie sygnału. (FLAW MODE) W tym trybie pracy, jest możliwe lokalizacja wad w materiale używając mierników
korozyjności CG100ABDL i CG100ABDL+ oraz jednoelementowej sondy kątowej lub profesjonalnych mierników FLAW DETECTION
Peak Impuls jest wyzwalany z następnego szczytu w sygnale gdy przestaje on rosnąć i zaczyna spadać. (FLAW MODE)

Tryby pracy sondy ultradźwiękowej

:

 
Tryb EE
Tryb EEV
Tryb PE
Tryb PETP
Tryb CT
Tryb PECT
Tryb TCG
Tryb FLAW MODE

Pomiar prędkości dźwięku w różnych materiałach i pomiar jednorodności (Velocity Gauges) VG.

Badanie zniszczeń korozyjnych, spoin, połączeń itp (Corrosion Gauges) CG.

Mierniki precyzyjne do cieńkich podłoży (Precision Gauges)  PG

Detektory błędów i uszkodzeń w materiale ( Flaw Detectors ) FD

Mierniki dla przemysłu samochodowego (Sonic Gauges) SG

Mierniki naprężenia, rozciągnięcia, odkształcenia połączeń śrubowych, nitowanych itp
(Bolt Tension Gauges) - miernik BG80

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Mierniki CG10 CG20 
Miernik CG100 - niezależny pomiar grubości podłoża i powłoki.
Specjalny miernik ultradźwiękowy do pomiaru pod wodą
Nowość- nowe mierniki utradźwiękowe MTG4 MTG6  z możliwością pomiaru przez farbę (throught paint
)
Jak kalibrujemy mierniki ultradźwiękowe ?
-Kalibracja jednopunktowa lub dla 39 znanych materiałów wg tabelki,
-Kalibracja 2 punktowa,
-Kalibracja wg. znanej grubości próbki
-Kalibracja wg znanej prędkości rozchodzenia się dźwięku w danym materiale.

Przykład - Jak działają tryby pracy w mierniku Elcometer MTG4:TRYB EE - Powłoka o grubości do 2,0 mm (0,08 ") jest ignorowana. Wykrywana jest grubość podłoża od jego  górnej powierzchni do granicy gęstości (zazwyczaj do tylnej ścianki). Odpowiednie do pomiaru materiałów między 2,54 mm a 20 mm grubości (od 0,00 do 0,787 cala)
TRYB PE mierzona jest całkowita grubość od powierzchni przetwornika do granicy gęstości materiału (typowo tylna ścianka). Odpowiednie do pomiaru materiałów pomiędzy 0,63 mm a 500 mm (0,025 "do 20'’ )
Podłączenie LEMO 00- stosowane do większych sond dla zapewnienia wysokiej trwałości połączenia
Posiadamy w ofercie wzorce do kalibracji mierników ultradźwiękowych- dostępne są różne grubości i ilości "schodków"